PROMAT - הוראותניקוי


שלבים לביצוע ניקוי במידת הצורך.


1

לרסס את ProMat במים. אפשר גם להשתמש במעט נוזל לשטיפת כלים מדולל.

2

לייבש את ProMat בעזרת מטלית נטולת מוך.

3

לכסות את ProMat בפיסת נייר ולאחסן אותו כשאינו בשימוש.